Pop Chinese, 任何事都不要指望别人。


Hanshengchinese

1125
rèn hé shì dōu bú yào zhǐ wàng bié rén .
任 何 事 都 不要 指 望 别人。
Don’t count on other people on anything.
なんでも他人に頼らないでください。
어떤 일이든 남에게 너무 기대진 마.
ไม่ว่าเรื่องอะไรก็อย่าหวังพึ่งแต่คนอื่น
“泰语版由泰国曼德琳教育集团汉语教育中心提供”

View original post

Advertisements