Quote

Zora Neale Hurston: Envious heart, treacherous ear


Zora Neale Hurston, American author. Deutsch: ...

“An envious heart makes a treacherous ear.”
Zora Neale Hurston, “Their Eyes Were Watching God

Advertisements